Regulamin

 
1. Firma J-COM SERWIS działa w oparciu o regulamin oraz cennik usług serwisowych.
2. Klient pozostawiając sprzęt w Serwisie akceptuje niniejszy regulamin.
3. Przyjęcie sprzętu komputerowego do serwisu odbywa się w siedzibie J-COM SERWIS, ul. Sikorskiego 39/1, 61-536 Poznań.
4. W przypadku przyjęcia zlecenia wysyłkowego, klient zgłasza usterkę po przez wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego firmy J-COM SERWIS.
5. Klient ma obowiązek podać dane osobowe, które zostaną wykorzystane do celów przewidzianych niniejszym regulaminem, a zarządzanie tymi danymi odbywa się zgodnie z Polityką Prywatności.
6. Przesyłki  wysłane za pobraniem lub na koszt Serwisu nie będą przyjęte.
7. Warunkiem realizacji ubezpieczenia  jest potwierdzenie przez kuriera zawartości paczki zgodnie z podanym modelem i numerem seryjnym urządzenia.
8. Każde zlecenie serwisowe składa się z następujących po sobie statusów:

 • nadanie nr serwisowego,
 • przyjęcie zgłoszenia,
 • badanie sprzętu, diagnoza usterki,
 • ustalenie kosztów i przebiegu naprawy,
 • zakończenie naprawy - informacja klienta,
 • wydanie z naprawy.

9. Na Dossier umieszczono informację umożliwiające Klientowi kontakt z Serwisem i sprawdzenie statusu naprawy.
10. Sprzęt dostarczany do serwisu musi być kompletny . Na żądanie klienta Serwis może przyjąć sprzęt niekompletny, ale w przypadku kiedy naprawa okaże się z tego powodu niemożliwa Klient zostanie obciążony kosztami ekspertyzy sprzętu zgodnie z obowiązującym cennikiem.
11. Sprzęt przyjęty do serwisu podlega ocenie mającej na celu dokładne ustalenie usterki. Koszt badania - diagnozy jest bezpłatny.
12. Jeżeli sprzęt objęty jest gwarancją Klient jest zobowiązany dostarczyć wraz ze sprzętem dowód zakupu lub kartę gwarancyjną.
13. Jeżeli komputer, dysk, system lub jakakolwiek inne urządzenie lub część sprzętu lub oprogramowania zostanie zabezpieczona hasłem w sposób uniemożliwiający dokonanie naprawy lub sprawdzenia sprzętu i w momencie przyjęcia do serwisu Klient nie poinformuje o tym fakcie oraz nie udostępni lub nie usunie haseł, wtedy czas naprawy liczy się od dnia dostarczenia przez Klienta niezbędnych haseł.
14. Maksymalny czas naprawy sprzętu wynosi 14 dni roboczych od daty dostarczenia do Serwisu, w przypadku naprawy o szczególnym stopniu trudności (np. sprowadzenia podzespołów), termin naprawy ulega przedłużeniu po uzgodnieniu z klientem.
15. Jedynym dokumentem uprawniającym do odebrania sprzętu z Serwisu jest  Dossier Przyjęcia . Serwis zastrzega, że nie wydaje duplikatu  oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki jego utraty.
16. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione na nośnikach urządzenia przyjętego do naprawy (dyskach, pamięciach flash itp.), jeżeli Klient nie zamówi usługi archiwizacji danych. Oprogramowanie znajdujące się na dysku (dyskach,nośnikach,itp.) Klienta stanowi wyłączną własność Klienta.
17. Za sprzęt nieodebrany po 21 dniach od daty zakończenia naprawy Serwis nalicza koszty magazynowania i ubezpieczenia sprzętu w wysokości 5,00 zł za każdy dzień.
18. Sprzęt komputerowy nieodebrany po 90 dniach od daty zakończenia naprawy przepada na rzecz J-COM SERWIS , po uprzednim pisemnym powiadomieniu Klienta.
19. Na wykonane usługi Serwis udziela 90 dniowej gwarancji liczonej od daty wykonania świadczenia. W przypadku naprawy gwarancyjnej okres gwarancji przedłuża się o czas pobytu sprzętu w serwisie. Wyjątkiem są naprawy sprzętu po zalaniu, na które nie udzielamy gwarancji. Gwarancją objęte są wyłącznie elementy oraz czynności wyszczególnione w protokole zdawczo-odbiorczym lub zleceniu serwisowym jako wykonane przez Serwis. Reklamujący jest zobowiązany dostarczyć towar do punktu naprawy na własny koszt. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji gwarancyjnej Serwis obciąża Reklamującego kwotą 100 zł brutto za ekspertyzę.
Firma J-COM SERWIS nie odpowiada za efekty destrukcyjnych procesów zapoczątkowanych przed przyjęciem sprzętu do naprawy. Przykładem tego typu procesów są między innymi: naprężenia mechaniczne prowadzące do późniejszych uszkodzeń, zalanie urządzenia cieczą, które wywołuje awarię w późniejszym terminie, złe umocowanie urządzeń odprowadzających ciepło, uszkodzenia układu zasilania, nieprawidłowy montaż po poprzednich naprawach, pozostawione wewnątrz urządzenia luźne elementy, nieudane próby napraw prowadzone przez inny serwis lub na własną rękę
Celowe usunięcie lub uszkodzenie plomb gwarancyjnych oraz samodzielne przeróbki serwisowanego w J-COM SERWIS sprzętu powodują utratę gwarancji na wykonaną usługę
Gwarancja na elementy nie obejmuje:

 • uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych (złamania, zalania, itp.)
 • uszkodzeń wynikających z eksploatacji urządzenia w warunkach, które nie odpowiadają warunkom określonym w karcie gwarancyjnej urządzenia
 • uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania czy konserwacji towaru oraz nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprzętu elektronicznego, a w szczególności wszelkich innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy Nabywcy
 • przypadków losowych uszkodzeń niezależnie od warunków eksploatacji (powódź, pożar, przepięcie)
 • części na których dokonano zatarcia lub zniszczenia numerów seryjnych serwisu

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umowy gwarancji  między Serwisem a Reklamującym będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby J-COM SERWIS.
20. W przypadku braku możliwości naprawy Serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu sprzętu uszkodzonego o nieco odmienionych objawach usterki. Wynika to między innymi z tego, iż większość układów na płytach głównych montowana jest w technologii SMD oraz BGA. Wielokrotnie przyczyną pojawienia się usterki są tak zwane zimne luty, lecz dopiero po ich usunięciu może się okazać że na skutek ich powstania doszło do uszkodzenia danego układu, laminatu, padów, bądź zwarcia między warstwami płyty głównej. I w takim właśnie przypadku klient może otrzymać nienaprawiony sprzęt o odmienionych objawach usterki nie ponosząc kosztów diagnozy. Łącznie z nie działaniem całkowitym sprzętu.
21. Oferta 100% skutecznej naprawy płyt głównych nie dotyczy: sprzętu po zalaniu, po ingerencji osób trzecich, w przypadku fizycznych uszkodzeń spowodowanych przez np.: spalone podzespoły, itp.
22. W szczególnych przypadkach (tyczy się zakupu niezbędnej do naprawy części, układu, wymiany dodatkowych elementów) cena naprawy wcześniej ustalona, bądź podana (tyczy się aukcji) może ulec zmianie po uprzednim poinformowaniu klienta. W takim przypadku klient może zrezygnować z naprawy nie ponosząc kosztów diagnozy.
23. Znaki firmowe i towarowe firm znajdujące się w reklamach umieszczanych na stronach WWW niniejszego serwisu są własnością danych firm i podlegają ochronie prawnej na mocy ustawy.

Znajdziesz nas w Google+Polityka prywatności RODO | Regulamin | © Copyright 2004-2024 J-COM SERWIS